Tư vấn chiến lược & quản trị doanh nghiệp

Tại sao Chiến lược quản trị Doanh nghiệp quan trọng?

Doanh nghiệp không thể có thành tích xuất sắc nếu chỉ dừng ở chiến lược nhưng thiếu năng lực thực thi chiến lược từ kinh doanh, tài chính, nhân sự, vận hành và ứng dụng công nghệ. 

Sử dụng dịch vụ của i.Value, khách hàng của chúng tôi luôn cảm thấy những người bạn đồng hành cùng mình đem những giải pháp thực thi chiến lược và cùng nhau chúng tôi tạo nên thành tích xuất sắc hướng đến phát triển bền vững.

 

Tái Cấu trúc Tài chính

Cung cấp giải pháp tái cơ cấu nguồn vốn và tài sản ngắn hạn và dài hạn để đạt mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững cho doanh nghiệp.

 

Quản trị Hệ thống Vận hành

Xây dựng hệ thống quản lý tài chính,  kiểm soát kế hoạch ngân sách, tối ưu hóa chi phí đảm bảo tính trung thực và lành mạnh của thông tin tài chính.

 

Thẩm định Đầu tư Dự án

Xây dựng các kịch bản tương lai trên quan điểm tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định về đầu tư.

 

Mua bán & sáp nhập (M&A)

Xây dựng mô hình tài chính phục vụ cho công tác định giá doanh nghiệp, kiện toàn chiến lược & tổ chức doanh nghiệp trước và sau M&A

 

Khách hàng sử dụng dịch vụ

Hãy để lại lời nhắn
cho chúng tôi!